به پايگاه اطلاع رسـاني  دبستان دخترانه ميثاق 2 خوش آمديد.

هدف ما تربيت عبد صالح براي خداست.

     


 

جمع بندي نتايج كسب شده ي در تمامي آزمون هاي مراتسال تحصيلي 93-92
 

 

 

    

  

 

ويژگي هاي انحصاري دبستان ميثاق

 

 

 

 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي:

 

 

 

فعاليتهاي بهداشتي و ورزشي: